Webasto huolto turku raisio in mexico

Opiskelijavalinnan Tulokset 2016 Oulun Yliopisto

Heillä ja heidän vanhemmillaan on oi­keus tietää, tehdessään valintoja peruskoulun jälkeisistä opinnoista, mitä niis­tä rat­kaisuista seu­raa. Lukiossa paljon auttaisi jo sekin, jos alussa keskityttäisiin pakollisiin. Keskeiset aineva­lin­nat lykkäytyisivät tuon­nem­maksi, jolloin rat­kai­sut eivät enää perus­tui­si yläkoulusta periy­ty­­nee­seen asenneilmapiiriin. Ikäluokkien pieneneminen rasittaa maan tulevaisuutta monella tavalla jatkossa, mutta yliopistoissa LUMA-aineita koskeva epäsuhta kärjistää tilannetta vielä nopeammin. Lukiolaisen kannattaa valita huolella ylioppilaskirjoituksiin ne oppiaineet, "valintojen valttikortit", joiden avulla hän tavoittelee opiskelupaikkaa. Panostaminen matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen on mainio sijoitus tulevaisuuteen. Jouni Pursiainen on kemian professori ja toimii vuoden 2016 alusta lähtien Oulun yliopiston LUMA-keskuksen johtajana.

Opiskelijavalinnan tulokset 2016 oulun yliopisto

Opiskelijavalintavuosi 2020 on muutosvuosi, kun aiempaan verrattuna merkittävästi suurempi osa uusista opiskelijoista valittiin ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Valtakunnallisen valintauudistuksen kanssa samaan kevääseen osui koronakriisi, joka muutti useiden hakukohteiden valintatapoja. Oulun yliopistossa merkittävä osa (noin 75%) uusista opiskelijoista sai tiedon valinnastaan jo toukokuussa. Kaikista valituista 68 prosenttia on ensikertalaisia eli aloittaa opiskelun yliopistossa ensimmäistä kertaa. Uusista opiskelijoista 57 prosenttia on naisia ja 43 prosenttia miehiä. Suomenkielisten hakukohteiden lisäksi yhteensä 2314 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin tammikuussa päättyneessä haussa. Oulun yliopistossa on 478 aloituspaikkaa syksyllä 2020 alkaviin kansainvälisiin tutkinto-opintoihin. Onnittelut valituille ja tervetuloa syksyllä Oulun yliopistoon! Yllä esitetyt luvut tarkentuvat valintojen edetessä. Lisätietoa Jos opiskelupaikka jäi saamatta, Oulun yliopisto laajentaa jatkuvasti hakijoiden mahdollisuuksia päästä yliopistoon alan opintojen perusteella.

Opiskelijavalinnan tulokset 2016 oulun yliopisto college

  1. Opiskelijavalinnan tulokset 2016 oulun yliopisto 2018
  2. Edu hel fi sähköposti system
  3. Opiskelijavalinnan tulokset valmiit – onnea kaikille valituille! | Oulun yliopisto
  4. Puuilo joensuu aukioloajat
  5. Opiskelijavalinnan tulokset 2016 oulun yliopisto result
  6. Jouko aalto isännöitsijä

Opiskelijavalinnan tulokset 2016 oulun yliopisto 17

Opiskelijavalinnan tulokset 2016 oulun yliopisto de

Opiskelijavalinnan tulokset 2016 oulun yliopisto 7

Käsittelytapa A antaa vertailuluvun vain niille reaaliaineille, jotka erik­seen on nimetty valintaperusteeksi. Tällöin esimer­kik­si valinta­kri­teeri "muu reaaliaine" ei tule näkyviin minkään nimetyn reaaliaineen kohdalla erikseen, mutta tuottaa otsikon "reaali­ai­ne" kohdalle vertailuarvon, jonka maksimi on 1 (riippumatta reaaliaineiden lukumäärästä). Käsittelytapa B antaa vertailuarvon jokaiselle niistä reaaliaineista, jotka sisältyvät mainittuun laajempaan joukkoon (kuten "muu reaaliaine"), ja myös otsi­kon "reaali­aine" kohdalle. Täysi vertailuarvo annetaan molemmissa käsittelytavoissa silloin kun vaihtoehdot ovat erikseen nimetyt, kuten "kemia tai fysiikka, parempi arvosana". A-nä­kö­kul­ma nostaa esille niitä reaaliaineita, joita on koulutusohjelmassa haluttu valintape­rusteena erikseen korostaa. B-näkökulma taas katsoo asiaa haki­jan kannalta, antaen täyden painon jokaiselle oppiaineelle, jotka häneltä voidaan laskea va­lin­ta­pis­teiksi. Koska "reaaliaine" oli yleisotsikkona sangen suosittu kriteeri valintaperusteissa, nämä kaksi näkö­kul­maa eroavat pisteissä toisistaan sel­väs­ti.

Lukiolla on yleissivistävä tehtävä, mutta lukion tulee myös luoda valmiuksia opinnoille yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tässä käy­dään läpi ylioppilastutkinnon tulosten merkitystä Oulun yli­opis­ton opis­kelijavalinnassa 2016, keskittyen LUMA-aineisiin. Erilliset pääsykokeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Opiskelija­valin­nan perusteet eivät synny sattumalta, vaan koulutusohjelmat valmistelevat niitä huolella, tavoitteena saada parhaat mahdolliset opiskelijat alalle. Siten ne auttavat tekemään onnistuneita ainevalintoja lukiossa. Kuvamateriaalia on laajemmin esillä Oulun Opopäivillä 2016 pitämässäni esitelmässä (). Oulun yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on 10 tiedekuntaa ja 39 koulu­­tus­ohjelmaa. Kevään 2016 yhteisvalinnassa Oulun yliopistossa on 1810 aloituspaikkaa, jos tarkastelun ulkopuolelle jätetään maisteriohjelmien valinnat ja siirto-opiskelijat. Lukioaineet valintaperusteissa Yleensä valintaperusteena käytetään 4-5 oppiaineen arvosanoja, joten viiden huolella valitun oppiaineen kirjoittaminen on hyvinkin suositeltavaa.

  1. Ikea kulma tv taso
  2. Karjala turnaus joukkue 2017
  3. Suonenvedon jälkeinen kipu pohkeessa
  4. Karri miettinen isä in america
October 13, 2020, 10:58 pm